+420 844 833 822 +420 844 833 822 voda@rosana.cz
0
Výdejníky na barely Výdejníky
na barely
Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Pramenitá voda Pramenitá voda Káva / Nápoje Káva / Nápoje Příslušenství Příslušenství Služby Služby
 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


společnosti Rosana spol. s r.o., se sídlem Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, IČO: 250 811 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48015 (dále jen „ROSANA“).

Tyto obchodní podmínky ROSANY (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi ROSANOU jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a druhou smluvní stranu jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Je-li Kupující v postavení Podnikatele, mohou se pro vztah mezi ním a Prodávajícím uplatnit jiné podmínky, které jsou blíže popsány v tomto dokumentu. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.rosana.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím se pro účely OP rozumí zákazník internetového obchodu Prodávajícího, u kterého se vzhledem k platné právní úpravě rozlišuje, zda je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Kupujícím - spotřebitelem se pro účely OP dále rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ROSANOU nebo s ní jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené OP zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a OZ.

Kupujícím - podnikatelem je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 OZ. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za Kupujícího - podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená v OP pro Kupujícího - podnikatele. Pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli. Dále se pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o smlouvách uzavíraných distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory (část čtvrtá hlava I díl 4, oddíl 2), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. OZ). Pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 OZ; Kupující - podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 OZ, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi Kupujícím – podnikatelem a Prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce a KS lze uzavřít v českém jazyce.

Objednávky zboží ze strany Kupujícího se řídí OP ve znění účinném v okamžiku objednávky. Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.1 Objednávání zboží je možné bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace Kupujícího prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“).

1.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na Webové stránce. V případě, že Kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.

1.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

1.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5 Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z KS (včetně OP).

1.6 Prodávající nenese odpovědnost za fungování Uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

2. INFORMACE A UZAVŘENÍ KS

2.1 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2.10 OP. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě Kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobu a časů dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska (s výjimkou pramenité vody v barelech, kterou nelze doručovat na Slovensko). Doručování mimo Českou republiku a Slovensko nemůže být realizováno. V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve Webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od KS Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od KS Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty OP, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.

2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží. (dále společně jen „Objednávka“).

2.5 Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující je před odesláním Objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

2.6 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku a zavázat se k platbě“, čímž Kupující podá (odešle) Prodávajícímu závaznou nabídku na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku. Od tohoto okamžiku Kupující již Objednávku ani údaje v ní nemůže měnit, v opačném případě je potřeba nás co nejdříve kontaktovat (viz kontakty níže). Po odeslání své Objednávky bude Kupující automaticky informován emailem, že Prodávající Objednávku přijal, a to na email Kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Email kupujícího“). Toto potvrzení nepředstavuje závazné přijetí nabídky Kupujícího na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku ze strany Prodávajícího, přičemž okamžik závazného přijetí nabídky je upraven níže v odst. 2.8 OP.

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 KS je uzavřena závazným přijetím (akceptací) nabídky Kupujícího na nákup zboží obsaženého v nákupním košíku ze strany Prodávajícího, přičemž k tomu dochází až samostatným emailem, kterým Prodávající potvrdí Kupujícímu odeslání zboží, včetně OP ve znění v platném v době nákupu (potvrzení o tzv. vyřízení Objednávky). Tento potvrzující email Kupující obdrží zpravidla do 3 pracovních dnů, ať již půjde o doručení zboží na Kupujícím uvedenou adresu nebo na některou z našich poboček, pokud si Kupující zvolil tzv. osobní odběr.

2.9 Pro vyloučení pochybností platí, že KS není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít KS s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila KS či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.10 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě KS.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby, které nabízí Webové rozhraní obchodu v rámci procesu Objednávky, a to vždy v závislosti na aktuálních možnostech Prodávajícího, typu a množství objednaného zboží.  Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt na Webovém rozhraní obchodu v sekci Doprava a platba.

3.2 Rozhodujícími jsou ceny uvedené při odeslání Objednávky, přičemž společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši tak, jak jsou Kupujícím vybrány v rámci procesu Objednávky.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (pokud je tato možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.4 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.5 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.7 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 V případě zpětného odkupu barelů (vratné obaly) obdrží Kupující zpět plnou cenu za nepoškozené vrácené barely, které od Prodávajícího skutečně nakoupil (podmínka doložení potvrzením o nákupu). Vrácené barely, jejichž nákup od Prodávajícího není Kupující schopen doložit, odkupuje Prodávající za cenu 50 Kč včetně DPH (polykarbonátové provedení) nebo 30 Kč včetně DPH (provedení PET). Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout zpětný odkup barelů, jejichž nákup od Prodávajícího není schopen Kupující doložit.

3.8 Odesláním objednávky Kupující souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán elektronickou cestou, přičemž zároveň již nemá Prodávající povinnost přiložit tištěný daňový doklad ke zboží. V případě, že si Kupující přeje tištěný daňový doklad, je povinen to uvést v poznámce u Objednávky, jinak mu může být zaslán pouze elektronický daňový doklad. Daňový doklad v elektronické podobě je rovněž Kupujícímu k dispozici ke stažení v Uživatelském účtu.

3.9 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, ne však dříve, než zboží převezme.

4. ODSTOUPENÍ OD KS A JEHO NÁSLEDKY

Odstoupení od KS Kupujícím - spotřebitelem

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo bylo přizpůsobeno jeho osobním potřebám nebo od smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil nebo o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze dle platných právních předpisů od KS odstoupit, má Kupující právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo i) poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné Objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; nebo ii) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo iii) první dodávku zboží, je-li v KS ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Kupující odstoupí od KS včas, pokud v uvedené lhůtě odešle Prodávajícímu prohlášení o odstoupení od KS (pro jeho platnost je nezbytné, aby bylo doručeno druhé straně, tj. Prodávajícímu). Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím zde. Odstoupení od KS může Kupující zasílat Prodávajícímu na kontaktní adresu Prodávajícího (Na Křečku 365, 109 00 Praha 10), případně emailem na VODA@ROSANA.CZ, která je uvedena i ve formuláři.

4.3 Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to na adresu uvedenou v odst. 4.2 OP. Pro případ odstoupení od KS Kupujícím Prodávající Kupujícímu vrátí veškeré od něj přijaté platby; pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, má Prodávající právo vrátit Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s navrácením zboží Kupujícímu (poštovné) nese Kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající nemůže přijmout zboží, které mu bylo vráceno jinak než na základě práva na odstoupení od KS. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.4 V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP uhradí Prodávající zpět Kupujícímu příslušnou částku stejným způsobem platby, kterou bylo Kupujícím uhrazeno zakoupené zboží či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Prodávající může Kupujícímu odmítnout vrátit příslušnou částku do doby, než Kupující doručí zboží Prodávajícímu zpět nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, a to podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen uschovat potvrzení o odeslání zboží, protože ho Prodávající může požadovat k prokázání toho, že Kupující zboží odeslal.

4.5Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, zejména ztrátu hodnoty zboží, pokud taková ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím způsobem jiným než nezbytným pro ověření jakosti, vlastností a funkčnosti zboží.

4.6 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od KS Kupujícím v ostatních případech

4.8 Kupující - podnikatel není oprávněn odstoupit od KS dle § 1829 a násl. OZ.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) nese Kupující podle jím zvoleného způsobu dopravy v rámci Objednávky a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího, který se nachází na Webové stránce v sekci Doprava a platba. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) jen na území České republiky a Slovenska (s výjimkou pramenité vody v barelech, kterou nelze doručovat na Slovensko). V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 V případě, že Objednávka Kupujícího dosáhne hodnoty uvedené na Webovém rozhraní (lze zjistit v rámci procesu příslušné Objednávky), hradí náklady spojené s dodáním zboží Prodávající.

5.3 Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření KS, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc (zboží) v čase uvedeném v předchozí větě, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

5.4 V případě, že je zboží doručováno Kupujícími prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal zboží není porušen a jakékoliv případné závady oznámit dopravci. Kupující není povinen převzít od dopravce zboží s porušeným obalem svědčícím o neoprávněném vniknutí. Kupující stvrzuje neporušenost zásilky svým podpisem na dodacím listu s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění pro Kupujícího – spotřebitele

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc :

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
 •  je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil
 •  je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

6.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření KS upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením KS.

Ustanovení odst. 6.3 OP se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením KS zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání KS výslovně souhlasil.

6.4 Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Kupující je v souladu s § 2104 OZ povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. V případě, že Kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou Kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak Kupujícímu nenáleží.

6.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Vytkl-li Kupující WLD vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží, přičemž povinností Kupujícího je rovněž dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě. Kupující bere na vědomí, že životnost zboží není dána lhůtou pro uplatnění vad. Životnost zboží se liší dle typu zboží, vlastností zboží a jeho údržbou, přičemž je ovlivněna správným způsobem a intenzitou užívání.

6.6 Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

6.7 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady.

6.8 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od KS, pokud: i) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 6.7 OP; ii) se vada projeví opakovaně; iii) je vada podstatným porušením KS; nebo iii) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

6.9 Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od KS (ve smyslu odst. 6.8 OP); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co jí Kupující prokáže, že věc odeslal, a to podle toho, co nastane dříve. Kupující je povinen uschovat potvrzení o odeslání zboží, protože ho Prodávající může požadovat k prokázání toho, že Kupující zboží odeslal.

6.10 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není rovněž opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

6.11 Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (Na Křečku 365, 109 00 Praha 10). Pro informace lze Prodávajícího kontaktovat i na adrese elektronické pošty a telefonu, které jsou uvedeny v odst. 10.4 OP. Prodávající Kupujícímu vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě; po marném uplynutí této lhůty může Kupující od KS odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající rovněž vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.12 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže Kupující reklamuje zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu je Kupující povinen předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny, a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

6.13 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u Kupujícího - podnikatele

6.14 V případě, že Kupující neoznámí vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od KS.

6.15 Neprovede-li Kupující prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se Kupující na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si Kupující zboží řádně dle tohoto odstavce OP neprohlédne. Je-li sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo ve výrobním závodu či v provozovně Prodávajícího. Po provedení sjednaného odebrání zboží Kupujícím je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud Kupujícímu v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena Prodávajícím nebo pokud za ni Prodávající převzal záruku.

6.16 Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá Prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 6.14 a 6.15 OP, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.

6.17 Uplynutím lhůty 5 (pěti) pracovních dnů od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny Prodávajícímu, jakmile budou zjevné. Kupující se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.

6.18 Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát Prodávajícímu příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že Prodávající učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd Prodávajícího Kupující.

6.19 Vyskytne-li se o zboží prodaného Kupujícímu vada a Kupující uplatní včas práva z vadného plnění, má se za to, že KS byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 OZ.

6.20 Kupující nemůže odstoupit od KS, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odpovědnost za vady z ní vyplývající se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající z odpovědnosti za vady dle § 2099 a násl. OZ.

6.21 V případě, že zboží bude Kupujícím použito pro profesionální či průmyslové účely, může Kupující práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 6 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci, v ostatních případech pak ve lhůtě 12 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci.

6.22 Prodávající vyřídí reklamaci zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

6.23 U Kupujícího - podnikatele se použijí rovněž ustanovení čl. 6 OP část „Práva z vadného plnění pro Kupujícího – spotřebitele“ v té míře, v níž neodporují ustanovení OP, zejména pak čl. 6 OP část „Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u Kupujícího - podnikatele.“

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

7.2 Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELEM

8.1 Vyřizování stížností Kupujícího - Spotřebitele zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty, přičemž takové stížnosti lze zasílat na email: voda@rosana.cz. Informaci o jejím vyřízení zašle Prodávající Kupujícímu emailem. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou stanovena.

8.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KS je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz či spor lze řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy .

8.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce zde.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě KS, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou, přičemž ohledně mimosoudního řešení sporů s Kupujícím – Spotřebitelem jsou potřební informace uvedeny v čl. 8 OP.

10.2 KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.

10.4 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, adresa elektronické pošty: voda@rosana.cz , telefon +420 737 243 973 nebo modrá linka + 420 844 833 822. Další kontaktní informace jsou k dispozici na www.rosana.cz.

10.5  Tyto OP nabývají účinnosti dnem 30.3.2023 a nahrazují znění ze dne 11. 8. 2020, které si můžete zobrazit zde.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík
Platba dobírkou
Prohlašuji, že pokud nepřevezmu objednanou zásilku, zavazuji se uhradit odesílateli náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky.
Souhlasím Nesouhlasím