+420 844 833 822 +420 844 833 822 voda@rosana.cz
0
Výdejníky na barely Výdejníky
na barely
Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Pramenitá voda Pramenitá voda Káva / Nápoje Káva / Nápoje Příslušenství Příslušenství Služby Služby
  • Úvod
  • staré obchodní podmínky

staré obchodní podmínky

platné do 29.3.2023


společnosti Rosana spol. s r.o., se sídlem Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, IČO: 250 811 52, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48015 (dále jen „ROSANA“).

Tyto obchodní podmínky ROSANY (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi ROSANOU jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a druhou smluvní stranu jako kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.rosana.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím se pro účely OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se pro účely OP dále rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ROSANOU nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí KS, což Kupující svým souhlasným prohlášením (zaškrtnutím příslušného políčka) ve Webovém rozhraní obchodu potvrzuje. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.1 Objednávání zboží je možné bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace Kupujícího prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Uživatelský účet“).

1.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na Webové stránce. V případě, že Kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.

1.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

1.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5 Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z KS (včetně OP).

1.6 Prodávající nenese odpovědnost za fungování Uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

2. INFORMACE A UZAVŘENÍ KS

2.1 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně všech daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, čímž není dotčeno ustanovení odst. 2.12 OP. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, včetně způsobů doručení zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska (s výjimkou pramenité vody v barelech, kterou nelze doručovat na Slovensko). Doručování mimo Českou republiku a Slovensko nemůže být realizováno.

2.4 Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu); ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
(dále společně jen „Objednávka“).

2.5 Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující je před odesláním Objednávky rovněž seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží.

2.6 Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení objednávky“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření KS.

2.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření KS, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku akceptace návrhu na uzavření KS.

2.9 Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito OP, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

2.10 Samotná KS je uzavřena akceptací návrhu na uzavření KS ze strany Prodávajícího, přičemž za takovou akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření KS ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

2.11 Pro vyloučení pochybností platí, že KS není uzavřena, pokud Objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít KS s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila KS či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.12 Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Webové rozhraní obchodu uvádělo omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě KS.

2.13 Uzavřením KS Kupující (ať již s registrací nebo bez registrace) souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoli dostupné zde.

2.14 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby, které nabízí Webové rozhraní obchodu v rámci procesu Objednávky. Konkrétní podmínky způsobů platby jsou blíže popsány na Webovém rozhraní obchodu v sekci Doprava a platba. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

3.2 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Všechny ceny uvedené na Webovém rozhraní obchodu jsou uvedeny včetně zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Závaznými jsou pro obě strany ceny platné v momentě odeslání Objednávky.

3.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku (pokud jsou tyto možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (pokud je tato možnosti platby ze strany Webového rozhraní obchodu umožněny) je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.4 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.5 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.7 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7 V případě zpětného odkupu barelů (vratné obaly) obdrží Kupující zpět plnou cenu za nepoškozené vrácené barely, které od Prodávajícího skutečně nakoupil (podmínka doložení potvrzením o nákupu). Vrácené barely, jejichž nákup od Prodávajícího není Kupující schopen doložit, odkupuje Prodávající za cenu 40 Kč včetně DPH (polykarbonátové provedení) nebo 30 Kč včetně DPH (provedení PET). Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout zpětný odkup barelů, jejichž nákup od Prodávajícího není schopen Kupující doložit.

3.8 Odesláním objednávky Kupující souhlasí, aby mu byl daňový doklad zaslán elektronickou cestou, přičemž zároveň již nemá Prodávající povinnost přiložit tištěný daňový doklad ke zboží. V případě, že si Kupující přeje tištěný daňový doklad, je povinen to uvést v poznámce u objednávky, jinak mu může být zaslán pouze elektronický daňový doklad.

3.9 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KS

Odstoupení od KS Kupujícím - Spotřebitelem

4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím zde. Odstoupení od KS může Kupující zasílat Prodávajícímu na kontaktní adresu Prodávajícího (Na Křečku 365, 109 00 Praha 10), případně emailem na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou ve formuláři.

4.3 V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP se KS od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Odstoupí-li Kupující od KS, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

4.4 V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


Odstoupení od KS Kupujícím v ostatních případech

4.8 Kupující - Podnikatel není oprávněn odstoupit od KS dle § 1829 a násl. OZ.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) nese Kupující podle jím zvoleného způsobu dopravy v rámci Objednávky a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího, který se nachází na Webové stránce v sekci Doprava a platba. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) jen na území České republiky a Slovenska (s výjimkou pramenité vody v barelech, kterou nelze doručovat na Slovensko). V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2 Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od KS odstoupit.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

5.6 Prodávající neodpovídá za škodu či jiné následky z důvodu prodlení s dodávkou či nedodání zboží způsobené na straně Kupujícím zvolené přepravní společnosti či za jakékoli prodlení či nedodání z důvodů okolností nezávislých na vůli Prodávajícího.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva z vadného plnění pro Kupujícího – Spotřebitele

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží, přičemž povinností Kupujícího je rovněž dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě. Kupující bere na vědomí, že životnost zboží není dána lhůtou pro uplatnění vad. Životnost zboží se liší dle typu zboží, vlastností zboží a jeho údržbou, přičemž je ovlivněna správným způsobem a intenzitou užívání.

6.5 Ustanovení uvedená v odst. 6.4 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.6 Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny (Na Křečku 365, 109 00 Praha 10). Pro informace lze Prodávajícího kontaktovat i na adrese elektronické pošty a telefonu, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP.

6.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou tehdy, jestliže Kupující reklamuje zboží kompletní, přičemž jsou rovněž dodrženy zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu je Kupující povinen předložit zboží k reklamaci zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny, a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců (v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění).

6.8 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

6.9 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.10 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 6.2 OP, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od KS. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od KS odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od KS nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.11 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u jiného Kupujícího, než Kupujícího - Spotřebitele

6.12 Neprovede-li Kupující prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Neproběhne-li uplatnění práv z vadného plnění vůbec nebo neproběhne-li neprodleně, nemůže se Kupující na vadu odvolávat. Totéž platí, pokud si Kupující zboží řádně dle tohoto odstavce OP neprohlédne.

6.13 Je-li sjednán osobní odběr zboží, může jeho prohlídka proběhnout jen ve skladu nebo ve výrobním závodu či v provozovně Prodávajícího. Po provedení sjednaného odebrání zboží Kupujícím je vyloučena reklamace věcných vad, jež se daly zjistit při sjednaném druhu odběru. Pokud Kupujícímu v důsledku nedbalosti některé vady zůstaly skryty, může uplatnit práva ohledně této vady, jen pokud byla vada úmyslně zamlčena Prodávajícím nebo pokud za ni Prodávající převzal záruku.

6.14 Vady zjištěné při dodání musí být ihned reklamovány. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z vadného plnění jen v případě, že podá Prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, a nebude se jednat o pozdní reklamaci vad, které mohl zjistit již při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle odst. 6.12 a 6.13 OP, a zároveň se nebude jednat o pozdní uplatnění vad, které mohlo být uplatněno dříve, pokud by byla vynaložena odborná péče.

6.15 Uplynutím lhůty 8 dnů od dodání zboží je vyloučena možnost uplatňovat nároky z odpovědnosti za zjevné vady. Zjevné vady musí být písemně oznámeny nejpozději do 8 dnů od dodání zboží. Vady, které nebylo možno zjistit ani při řádné kontrole zboží, musí být neprodleně písemně oznámeny Prodávajícímu, jakmile budou zjevné. Kupující se nemůže odvolávat na vady, které nebyly reklamovány včas.

6.16 Před dalším zpracováním nebo dalším prodejem reklamovaného zboží je nutno dát Prodávajícímu příležitost k přezkoumání reklamace. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li neprodleně reklamované zboží k prohlídce, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z práv z vadného plnění. V případě, že Prodávající učiní prohlídku zboží, přičemž zjistí, že reklamace byla neoprávněná, nese náklady na případný výjezd Prodávajícího Kupující.

6.17 Při oprávněném a včasném uplatnění práva z vadného plnění přísluší Kupujícímu práva z vad dle platných právních předpisů, tedy při podstatném porušení smlouvy právo na výměnu věci či odstoupení od KS a při nepodstatném porušení smlouvy právo na slevu či opravu, avšak s následujícím omezením:

  • v případě, že Kupující použije k uchování či jakémukoliv jinému nakládání se zbožím vlastní obaly či nádoby, či v případě, že do zboží bude přimíchána jakákoliv látka, bere Kupující na vědomí, že tím zboží znehodnotí a ztrácí jakákoliv práva z vadného plnění.

6.18 Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění po dobu trvání záruky za jakost, která činí 12 měsíců od dodání zakoupeného zboží. V případě potravinářského zboží je doba trvanlivosti uvedena na obalu dodaného zboží. Povinností Kupujícího je dodržet podmínky skladování uvedené na etiketě..

6.19 U jiného Kupujícího, než Spotřebitele se použijí rovněž ustanovení čl. 6 OP část „Práva z vadného plnění pro Kupujícího – Spotřebitele“ v té míře, v níž neodporují ustanovení čl. 6 OP část „Zvláštní ustanovení u práv z vadného plnění u jiného Kupujícího, než Kupujícího – Spotřebitele.“

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

7.2 Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELEM

8.1 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu – Spotřebiteli nejdříve využít kontaktů Prodávajícího, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Principy zpracování osobních údajů, včetně problematiky ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je dostupný na Webové stránce zde.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě KS, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou, přičemž ohledně mimosoudního řešení sporů s Kupujícím – Spotřebitelem jsou potřební informace uvedeny v čl. 8 OP.

10.2 KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

10.4 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.

10.5 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: Na Křečku 365, 109 00 Praha 10, adresa elektronické pošty: voda@rosana.cz , telefon + 420 737 243 973 nebo modrá linka + 420 844 833 822. Další kontaktní informace jsou k dispozici na www.rosana.cz.

10.6 Tyto OP nabývají účinnosti dnem 11. 8. 2020 a nahrazují znění ze dne 1.1.2006.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík
Platba dobírkou
Prohlašuji, že pokud nepřevezmu objednanou zásilku, zavazuji se uhradit odesílateli náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky.
Souhlasím Nesouhlasím