O vodě

Sine aqua dest vita − voda zák­lad živ­ota.

Tato myšlenka plně vys­ti­huje výz­nam vody pro exis­tenci živ­ota na naší plan­etě.

Každý z nás potře­buje denně asi 35−40 g vody na1 kg naší hmot­nosti. Již ztráta 10 % vody způ­sobuje závažné poruchy, jako jsou úpal, halu­ci­nace či vysoká tělesná teplota. Snížení celkového obsahu vody v těle o 20 % může být smrtelné. Bez vody bychom nebyli schopní využít při­ja­tou potravu, pohy­bo­vat se a ani dýchat.

 

Každý se může sám rozhod­nout, jakou a jak kval­itní vodu chce použí­vat.

Veře­jně dos­tup­ných infor­mací o kval­itě vody je dnes dostatek. Infor­mace o ní posky­tují jak dozorové a reg­u­la­torní orgány, tak i doda­vatelé různých druhů vod. Kromě nich navíc exis­tuje množství odborných studií zabý­va­jících se různými dalšími aspekty znečištění pitné vody, která sice může vyhovo­vat nor­mám, ale pro potřeby konzu­menta, který chce co nejvíce chránit své zdraví nemusí být opti­mální. Každý uži­va­tel tak může posou­dit kval­itu jemu dos­tupné vody a rozhod­nout se, jak kval­itní vodu bude používat.

 

Typy vody

Proč zvolit vodu od Rosany

Pitný režim

Rady a návody

Fotogalerie

Rozvoz vody

Zápůjčka zdarma

Vyzkoušejte jednoduchost ovládání, poznejte náš servis. Půjčíme Vám aquabar zcela zdarma na 14 dní.

Kontakt

Rosana spol. s r.o.
Na Křečku 365
109 04 Praha 10
Mapa

Tel.: +420 844 833 822
Email: voda@rosana.cz
Kontaktní formulář